Kontakt z nami

Kontakt z nami

(091) 432 51 34

bonprix@wp.pl

www.bonprix.szczecin.pl

Imię, nazwisko, firma

Telefon

Adres e-mail

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Oferta wspó?pracy adresowana jest do studentów i osób ucz?cych si? w wieku od 18 do 26 lat znaj?cych j?zyk niemiecki na poziomie podstawowym i ?rednim. Je?eli jeste?cie Pa?stwo zainteresowani wspó?prac? z nami prosimy o wype?nienie i przes?anie do nas poni?szego formularza zg?oszeniowego.

Formularz zg?oszeniowy

Imi? i nazwisko kandydata / studenta
Tryb studiów
student dzienny
student wieczorowy
student zaoczny
Dyspozycyjno?? (dni tygodnia, godziny)
Adres e-mail
Numer kontaktowy telefonu komórkowego
Data urodzenia
Stopie? znajomo?ci j?zyka niemieckiego
Informujemy Pa?stwa, ?e skontaktujemy si? w ci?gu 7 dni od daty otrzymania zg?oszenia.