Kontakt z nami

Kontakt z nami

(091) 432 51 34

bonprix@wp.pl

www.bonprix.szczecin.pl

Imię, nazwisko, firma

Telefon

Adres e-mail

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Bon prix jest Domem Sprzeda?y Wysy?kowej, wchodz?cym w sk??d najwi?kszego koncernu tego typu na ?wiecie - OTTO Versand z Hamburga. Bonprix jako jeden z pierwszych rozpocz?? swoj? dzia?alno?? w Niemczech oferuj?c swoim klientom atrakcyjne wzornictwo i dobry poziom jako?ci w korzystnej dla klienta cenie. Dzia?alno?? sw? z powodzeniem prowadzi w kilku najwi?kszych pa?stwach europejskich: Francji, W?oszech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Czechach S?owacji i Polsce.

Dzi?ki zró?nicowanej i atrakcyjnej cenowo ofercie , a tak?e koncepcji sprzeda?y opartej na ró?norodnych kana?ach dystrybucji , grupa bon prix osi?ga dzisiaj sprzeda? przekraczaj?c? 800 milionów euro rocznie.