Kontakt z nami

Kontakt z nami

(091) 432 51 34

bonprix@wp.pl

www.bonprix.szczecin.pl

Imię, nazwisko, firma

Telefon

Adres e-mail

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Oferujemy tanie prowadzenie ewidencji danych!

W jaki sposób mog? Pa?stwo nada? nowe impulsy w?asnemu sposobowi ewidencji i zadba? o jego aktualno??, ekonomiczno?? i poprawno??? Skorzystajcie Pa?stwo z naszego d?ugoletniego do?wiadczenia w tej dziedzinie!

Wszelkiego rodzaju dane s? opracowywane przez zespó? wysoce zmotywowanych pracowników. Cena us?ug ?wiadczonych przez nas na jak najwy?szym poziomie jest niezwykle korzystna.

Przekazywanie zewidencjonowanych danych odbywa si? w porozumieniu z klientem, w wybranej formie: na no?nikach elektronicznych, poprzez Internet itp.

Najlepsza jako?? na najlepszych warunkach!

Dodatkowe korzy?ci:

Nie stosujemy ?adnych wymaga? co do minimalnej ilo?ci danych oraz dodatkowych op?at z tego tytu?u.

Ewidencja danych w ma?ych ilo?ciach powi?zana jest cz?sto z wysokimi kosztami jej utworzenia. Nasze metody, w porównaniu z rozwi?zaniami automatycznymi, dadz? Pa?stwu wymierne korzy?ci.

Korzy?ci dla Pa?stwa, wynikaj?ce z r?cznej (manualnej) ewidencji danych:

  • najkorzystniejsze warunki,
  • opracowywanie danych przy mo?liwie jak najwi?kszym zachowaniu ich aktualno?ci
  • ewidencja danych na najwy?szym jako?ciowo poziomie