Kontakt z nami

Kontakt z nami

(091) 432 51 34

bonprix@wp.pl

www.bonprix.szczecin.pl

Imię, nazwisko, firma

Telefon

Adres e-mail

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Bon prix Handelsgesellschaft zosta?o za?o?one w 1986 roku w Hamburgu. Firma jest cz??ci? niemieckiego koncernu OTTO Versand.

W Polsce jeste?my obecni od 1991 roku. Bon prix Polska Sp. z o. o. zatrudnia ponad 200 osób, z których wi?kszo?? jest z nami niemal od pocz?tku funkcjonowania firmy.

Bon prix w Polsce to centrala firmy maj?ca swoj? siedzib? w ?odzi i zajmuj?ca si? obs?ug? klientów na rynku polskim, specjalizuj?ca si? w sprzeda?y wysy?kowej – www.bonprix.pl oraz szczeci?ski oddzia? bon prix prowadz?cy ewidencj? danych i zamówie? pisemnych dla klientów z Niemiec.

Od stycznia 1993 roku nasz oddzia? zajmuje si? manualnym wprowadzaniem danych ró?nego rodzaju, pocz?wszy od danych adresowych, po zamówienia pisemne, ankiety itp.

Ju? od kilkunastu lat oferujemy swoim klientom innowacyjne rozwi?zania w dziedzinie sposobów ewidencji danych. Zdobyte i nadal pog??biane do?wiadczenie pozawala nam dostosowa? si? do oczekiwa? klientów i wychodzi? naprzeciw ich wymaganiom.

Kilkudziesi?cioosobowa grupa pracowników ka?dego dnia opracowuje karty danych, które docieraj? od klientów m.in. w postaci korespondencji pocztowej i faxowej. Zastosowanie odpowiednich kryteriów podzia?u kart danych na etapie ich segregowania gwarantuje, ?e wszystkie dane, istotne z punktu widzenia rzetelnej obs?ugi klienta, w mo?liwie najszybszy sposób sprawnie trafiaj? do systemu komputerowego.

Ka?dy z odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników jest w stanie w ci?gu godziny wprowadzi? do ewidencji od 100 do 150 kart, w zale?no?ci od rodzaju danych.